fbpx

Dit is het privacy statement van Besloten Vennootschap met gewone structuur DronEducation B.V., hierna: DronEducation. DronEducation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86176609 en is gevestigd aan de Zadelmakersstraat 26, 8601WH te Sneek. In dit document wordt uitgelegd hoe DronEducation omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht DronEducation de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Wet- en regelgeving

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit privacy statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit privacy statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u contact opnemen met info@droneducation.eu.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens als wij met u een zakelijke relatie hebben, beogen of hebben gehad. Of als wij direct of indirect contact met u hebben gehad, zoals:

 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen informatie om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren en voor overheidsorganisaties als deze daarom vragen in het kader van controle van wettelijke vereisten.

Tevens vragen wij aan u informatie om:

Dit vindt plaats middels e-mails en nieuwsbrieven. U kunt zich te allen tijden afmelden voor de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info@droneducation.eu.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van voornoemde gegevens vragen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@droneducation.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

DronEducation neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DronEducation) tussen zit.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn: 7 jaar ingeval van een administratieve verplichting. Als onderdeel van een verhuurovereenkomst bewaren wij een kopie id-bewijs en vliegbrevet 1 jaar na beëindiging van de verhuurovereenkomst. Heeft u een offerte bij ons opgevraagd, maar bent u geen klant bij ons geworden, zullen wij uw gegevens uiterlijk 2 jaar na ons laatste contact verwijderen.

De bescherming van uw en onze privacy is belangrijk voor ons. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. U dient er rekening mee te houden dat er altijd risico’s verbonden zijn aan het verstrekken van persoonsgegevens, hetzij in persoon, telefonisch, via internet of enige andere media of computer en geen enkel systeem of technologie is volledig veilig of “hackerbestendig”. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@droneducation.eu.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
• toegang tot gegevens wordt geborgd door fysieke en administratieve toegangscontrole
• om de kans op ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens tot een minimum te beperken beschermen wij onze netwerken en netwerkapparaten met firewalls en antivirussoftware op onze computers, laptops en servers
• zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens
• de beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

Gebruik van cookies op de website

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde server van DronEducation. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP- anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten.

Verwijderen van cookies

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen. Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies in-, uitschakelen en verwijderen. Dit kunt u alleen zelf doen, omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat sommige gedeelten van de website niet geheel bruikbaar zijn. Uitleg over het aanpassen van uw cookie instellingen kunt u vinden in de “Help ”functie van de browser die u gebruikt.

Social media en andere links naar websites

De social media buttons op deze website bevatten enkel links naar de betreffende social mediapagina’s. Door middel van deze buttons worden door ons geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social mediadienst.

Wij hebben geen invloed op de wijze waarop deze platforms met uw persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Op onze website worden links getoond naar externe websites en organisaties. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website die u bezoekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

DronEducation verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

Rechten betrokkenen

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen eraan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Deze rechten betreffen: verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer u de persoonsgegevens wilt inzien die bij ons over u zijn vastgelegd en worden verwerkt, kunt u een verzoek tot inzage doen via info@dronehouse.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in haar beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op onze website. De meest recente versie van de privacyverklaring is van toepassing.

Vragen en klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u zo duidelijk en volledig mogelijk informeren over uw privacygevoelige gegevens. Heeft u vragen over dit privacy statement of over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u ons te allen tijde bereiken via het e-mailadres info@droneducation.eu of telefonisch contact opnemen.

Als u een klacht heeft over de verwerking of het omgaan met uw persoonsgegevens dan kunt u de klacht melden via info@droneducation.eu. U ontvangt binnen twee weken een schriftelijke reactie van ons.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 26 augustus 2022.